Seuran ongelmanratkaisumalli

Seuran turvallisuusohjeistus on avatttu erillisessä turvallisuussuunnitelmassa.

Seuramme pyrkii kaikessa toiminnassaan jo ennaltaehkäisevästi toimimaan avoimesti, rehellisesti, kannustavasti, reilusti ja tasa-arvoisesti, jotta konflikteja ei edes pääsisi syntymään. Toista henkilöä kunnioittavalla ja reilun pelin asenteella toimimalla, pyrimme siihen, että kurinpitotoimiin ei tarvitsisi ryhtyä. Kun kuitenkaan konflikteilta ei todennäköisesti voida välttyä, on erityisesti harjoitus ja ottelutapahtumia silmällä pitäen luotu alla tarkemmin eritelty kurinpitomenettelyn vaiheistus.

Lähtökohtana on se, että ongelmatilanteissa vastuuvalmentajat noudattavat aina vaiheittain ja tapauskohtaista harkintaa käyttäen kurinpitomääräyksiä. Vastuu kurinpidollisista menettelyistä on aina ryhmän vastuuvalmentajalla, tai hänen valtuuttamalla henkilöllä (valmennusvastaava, puheenjohtaja). 


Vaihe 1.

Kesken urheiluharjoituksen tapahtuva häiriökäyttäytyminen johtaa urheilijan kanssa käytävään keskusteluun/huomautukseen. 

Urheilijalle tuodaan selvästi esille asiat, joissa hänen tulee jatkossa toimia toisella tavalla. 

Mikäli ensimmäinen huomautus ei johda toivottuun lopputulokseen, vaan häiriökäyttäytyminen jatkuu muutamaan kertaan toistuneiden suullisten huomautusten jälkeenkin, urheilija voidaan käskeä ”jäähylle” harjoituksesta sivuun, tapauskohtaisesti harkittavaksi ajaksi. 

Pyrkimyksenä kuitenkin saada urheilija ymmärtämään vääränlainen menettely, palaamaan harjoitukseen pienen hengähdystauon jälkeen ja korjaamaan toimintaansa itsenäisesti niin, että harjoitus voi jatkua keskeytyksen jälkeen normaalisti.


Vaihe 2.

Urheilija voidaan poistaa kokonaan kyseisestä harjoitus- tai ottelutapahtumasta. Päätökseen johtaneista syistä tulee viipymättä keskustella urheilijan kanssa, jotta hän tiedostaa tilanteeseen johtaneen menettelyn perusteet. 

Tässä vaiheessa myös valmennusvastaavaa on tiedotettava kurinpitotoimista, sekä saattaa kurinpitomenettelyyn johtaneet syyt myös huoltajan/huoltajien tietoisuuteen.


Vaihe 3.

Urheilijalle voidaan langettaa harjoittelua ja kilpailemista koskeva kielto määräajaksi. Vaihtoehtoisena kurinpitotoimena voidaan harkita myös harjoitusryhmän väliaikaista vaihtamista.

Päätös näistä kurinpitotoimista voidaan tehdä keskustelemalla valmennusvastaavan kanssa, kunhan asiaan johtaneet seikat ensin harkiten keskustellaan lävitse.

Päätös tulee perustella viipymättä urheilijalle ja huoltajille, sekä saatettava asia seuran johtokunnan tietoon. 


Vaihe 4.

Urheilijan ja huoltajan/huoltajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen voidaan urheilija erottaa seurasta, jos edellisten vaiheiden jälkeen urheilijan toiminnassa ei ole edelleenkään havaittavissa halua muuttaa toimintaansa toivottuun suuntaa. 

Seurasta erottamisesta päättää lopullisesti johtokunta, kuultuaan ryhmän vastuuvalmentajaa, valmennusvastaavaa, urheilijaa ja huoltajaa/huoltajien mielipiteitä asiasta. 

Tämä on äärimmäinen kurinpidollinen keino ja ongelmaan tulee ensisijaisesti ja mahdollisuuksien mukaan löytää aina jokin muu keino kuin seurasta erottaminen.


Toiminta seuran sisäisissä ongelmatilanteissa

Johtokunta voi erottaa jäsenen, mikäli:

  • tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
  • muuten ei täytä yhdistyksen sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan
  • toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita
  • on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa
  • ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Urheilun Eettisen keskuksen (SUEK) vahvistamaa antidopingsäännöstöä, Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä, sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty antidopingsäännöstöissä.